Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een advies- en instemmingsbevoegdheid en kijkt daarom naar het beleid van het schoolbestuur en de school. Gevraagd en ongevraagd kan de MR advies geven aan de schoolleiding over onderwijskundige, personele, organisatorische en financiële aangelegenheden.

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. De MR vergadert normaal gesproken een keer in de zes weken. Geregeld staat er een stukje van de MR in de nieuwsbrief van de Triangel.

Mocht je een punt van aandacht hebben voor de MR, dan kan je een van de leden altijd aanspreken of mailen.

Momenteel bestaat de MR uit:

- Trijntje Tjoelker (t.tjoelker@westerwijs.nl)

- Eltjo Velting (e.velting@westerwijs.nl)

- Francisca Pathuis (francisca.agema@kpnplanet.nl)

- Elke Toxopeus (etoxopeus@hotmail.com)

Lonneke Bosch zit in de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) van Quadraten. De GMR heeft dezelfde verantwoordelijkheden als de MR met het verschil dat de GMR de bovenschoolse zaken behandelt.


Enquete

Deze week:

Vakantie - maandag 22 oktober 2012
Herfstvakantie tm 26 oktober lees verder ...