Disclaimer

Een ieder die gebruik maakt - voor welke doeleinden dan ook - van de websites van Stichting Westerwijs gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Stichting Westerwijs behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud
Stichting Westerwijs is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Stichting Westerwijs streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Stichting Westerwijs niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Stichting Westerwijs aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Links en verwijzingen naar andere sites
Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Stichting Westerwijs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Verwijzingen/Koppelingen naar de websites van Stichting Westerwijs
Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de sites van Stichting Westerwijs, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

• Een site mag niet de schijn wekken dat Stichting Westerwijs de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt.
• De sites van Stichting Westerwijs mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames).
• Een site mag een link naar Stichting Westerwijs maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
• Een site mag op geen enkele manier het logo van Stichting Westerwijs gebruiken.
• Een site mag geen onjuiste informatie over Stichting Westerwijs geven.
• Een site mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Persoonlijke gegevens
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Stichting Westerwijs met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.
Auteursrecht
Stichting Westerwijs spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Stichting Westerwijs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voorzover Stichting Westerwijs beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft het de Stichting Westerwijs deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De websites van Stichting Westerwijs zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Speelplein

Snel naar het speelplein!